DAP Boskema

Moorsel : 053-21.42.25
Aalst : 053-77.94.37

Algemene voorwaarden

Dierenartsenpraktijk BOSKEMA
Pachting 150 – 9310 MOORSEL
Sint-Jobstraat 238 – 9300 AALST

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant kennis te hebben vernomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 €) als schadebeding.

Voor consumenten wordt een forfaitair schadebeding doorgerekend die gelijk is aan:

  • Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro
  • Voor elke schuld tussen 150.01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10% van de schuld tussen 105 euro en 500 euro.
  • Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van de schuld tussen 500 euro en maximaal 2000 euro.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Geschillenbeslechting:  Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zijn elke geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. , Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (Tel 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.